วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ระบบหมุนเวียนเลือด

ใบงาน หมู่เลือดและการให้เลือด


          คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

1. การให้เลือด แพทย์จะให้ให้ทางเส้นเลือดใด .........................................................................
2. ผู้บริจาคเลือดได้ ต้องมีอายุตังแต่ .........................ปีขึ้นไป
3. โรคที่ติดมากับเลือด เช่น 1)...................................................2)...........................................
4. สารที่ใส่เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด คือ ........................................................................
5. สถานที่เก็บเลือด เรียกว่า ...................................................................................................
6.  “ Universal Donor” หมายความว่าอย่างไร.........................................................................
    .........................................................................................................................................
7. หมู่เลือดแบ่งตามลักษณะของแอนติเจน ได้แก่
     1)..................................2)..................................3)..................................4)......................
8. หลักการให้เลือดมีอย่างไร ...................................................................................................
    ..........................................................................................................................................
9. เพราะเหตุใด คนที่มีเลือดหมู่ O จึงสามารถให้เลือดได้ทุกหมู่ ...............................................
    ..........................................................................................................................................
10. เพราะเหตุใด คนที่มีเลือดหมู่ AB จึงสามารถรับเลือดได้ทุกหมู่ ...........................................
     .........................................................................................................................................
11.หมู่เลือด Rh หมายถึง ........................................................................................................
     .........................................................................................................................................
12. การให้เลือดหมู่ Rh จะให้เป็นครั้งที่ 2 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด.............................................
     ........................................................................................................................................
...................................... .......................................................................................................
....................................................................................... ......................................................
....................................................................................... ......................................................
13. โรคที่เลือดของลูกตกตะกอนและลูกจะตายก่อนเกิด เนื่องจากการมีหมู่เลือด Rh
     เรียกว่าอะไร ....................................................................................................................

***************************mhtml:file://E:\bio%20ภาค%202\หมุนเวียนเลือด\Blood%20Concept%20Map.mht!http://www.biologycorner.com/anatomy/blood/blood_concept_map.jpg 


1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นบล็อกเพื่อการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ

    ตอบลบ